برنامه متلب قوس افقی ساده و ترسیم آن بر اساس سه نقطه با مختصات معلوم

۳۵,۰۰۰ تومان

در این برنامه متلب مختصات سه نقطه معلوم (نقطه شروع قوس، راس قوس، نقطه انتهای قوس) دریافت شده و قوس متصل کننده این نقاط ترسیم می شود.

برنامه متلب ترسیم قوس افقی ساده بر اساس سه نقطه با مختصات معلوم
برنامه متلب قوس افقی ساده و ترسیم آن بر اساس سه نقطه با مختصات معلوم

۳۵,۰۰۰ تومان