برنامه متلب ترسیم قوس افقی ساده بر اساس روش قطبی

۳۹,۰۰۰ تومان

در این برنامه متلب قوس افقی ساده بر اساس پارامترهای شعاع قوس، زاویه راس قوس و فواصل پیکه تاژ قوس محاسبه و با استفاده از روش پیاده سازی قطبی پیاده سازی خواهد شد.

برنامه متلب ترسیم قوس افقی ساده بر اساس روش قطبی
برنامه متلب ترسیم قوس افقی ساده بر اساس روش قطبی

۳۹,۰۰۰ تومان