برنامه متلب ترفیع در نقشه برداری با استفاده از روش کولین

۳۰,۰۰۰ تومان

در این برنامه متلب مختصات سه نقطه معلوم A,B,C و زوایای آلفا (زاویه بین امتدادهای AC و CN یا  AM و BM) و بتا (زاویه بین امتدادهای NA و AC یا BM و MC) برای حل مساله ترفیع با روش کولین مورد نیاز می باشد.

برنامه متلب حل ترفیع در نقشه برداری با استفاده از روش کولین
برنامه متلب ترفیع در نقشه برداری با استفاده از روش کولین

۳۰,۰۰۰ تومان