برنامه متلب تقاطع در نقشه برداری با روش کتانژانت

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مساله زاویه ها و مختصات نقاط معلوم A و B معلوم بوده و تقاطع برای محاسبه مختصات نقطه مجهول M با استفاده از معادلات کتانژانت انجام می شود

برنامه متلب حل تقاطع در نقشه برداری با روش کتانژانت
برنامه متلب تقاطع در نقشه برداری با روش کتانژانت

۳۰,۰۰۰ تومان