برنامه متلب قوس افقی مرکب در راهسازی

۳۷,۰۰۰ تومان

در این برنامه متلب محاسبات مربوط به قوس افقی مرکب  با دریافت پارامترهای شعاع قوس، زاویه راس قوس و فواصل پیکه تاژ قوس برای هر دو تکه قوس در قوس مرکب انجام خواهد شد.

برنامه متلب انجام محاسبات قوس افقی مرکب
برنامه متلب قوس افقی مرکب در راهسازی

۳۷,۰۰۰ تومان