برنامه متلب ترازیابی تدریجی در نقشه برداری

۳۷,۰۰۰ تومان

در این برنامه متلب بر اساس قرائت های عقب (BS)، قرائت های جلو (FS)، ارتفاع نقطه شروع و ارتفاع نقطه پایان محاسبات مربوط به ترازیابی و سرشکنی خطاها انجام شده و ارتفاع نهایی نقاط محاسبه خواهد شد.

برنامه متلب محاسبه ترازیابی در نقشه برداری
برنامه متلب ترازیابی تدریجی در نقشه برداری

۳۷,۰۰۰ تومان