برنامه متلب محاسبه مساحت به روش مختصات ( روش گوس )

۳۵,۰۰۰ تومان

محاسبه مساحت چندضلعی با داشتن مختصات رئوس توسط روش گوس در نقشه برداری

برنامه متلب محاسبه مساحت به روش مختصات (روش گوس)
برنامه متلب محاسبه مساحت به روش مختصات ( روش گوس )

۳۵,۰۰۰ تومان