برنامه متلب پیمایش باز با روش بودیچ

۳۵,۰۰۰ تومان

در این برنامه متلب مختصات نقاط پیمایش با استفاده از روش تعدیل بودیچ و با در نظر گرفتن ورودی های برنامه شامل مختصات نقطه شروع و پایان، ژیزمان اولین و آخرین امتداد و همه طول ها و زوایا (برای n طول و زاویه قرائت شده) محاسبه خواهد شد.

برنامه متلب پیمایش باز با روش بودیچ
برنامه متلب پیمایش باز با روش بودیچ

۳۵,۰۰۰ تومان