برنامه متلب پیمایش باز با روش ترانزیت

۴۰,۰۰۰ تومان

در این برنامه متلب مختصات نقاط پیمایش با استفاده از روش تعدیل ترانزیت و با در نظر گرفتن ورودی های برنامه شامل مختصات نقطه شروع و پایان، ژیزمان اولین و آخرین امتداد و همه طول ها و زوایا (برای n طول و زاویه قرائت شده) محاسبه خواهد شد.

برنامه متلب پیمایش باز با روش ترانزیت
برنامه متلب پیمایش باز با روش ترانزیت

۴۰,۰۰۰ تومان