برنامه متلب پیمایش بسته با روش بودیچ

۳۸,۰۰۰ تومان

در این برنامه متلب مختصات نقاط پیمایش با استفاده از روش تعدیل بودیچ و با در نظر گرفتن ورودی های برنامه شامل مختصات نقطه شروع، ژیزمان اولین امتداد و همه طول ها و زوایا (برای n طول و زاویه قرائت شده) محاسبه خواهد شد.

برنامه متلب پیمایش بسته با روش بودیچ
برنامه متلب پیمایش بسته با روش بودیچ

۳۸,۰۰۰ تومان