برنامه متلب محاسبه مختصات نقاط در نقشه برداری با استفاده از طول و زاویه

۲۰,۰۰۰ تومان

در این برنامه متلب با استفاده از یک نقطه با مختصات معلوم، یک امتداد با ژیزمان معلوم و طول و زاویه قرائت شده بین امتداد ها مختصات سایر نقاط (برای بی نهایت n نقطه) تعیین می شود.

برنامه محاسبه مختصات نقاط در نقشه برداری با استفاده از طول و زاویه
برنامه متلب محاسبه مختصات نقاط در نقشه برداری با استفاده از طول و زاویه

۲۰,۰۰۰ تومان