در این دسته محصولات برنامه نویسی متلب در نقشه برداری قرار داده شده است. برنامه متلب نقشه برداری شامل برنامه متلب ژئودتیک و سرشکنی ، برنامه متلب ژئودزی ، برنامه متلب فتوگرامتری و برنامه متلب نقشه برداری می باشد.