برنامه متلب ترفیع و تقاطع در نقشه برداری

۴۰,۰۰۰ تومان

در این برنامه متلب بر حسب نوع مساله، ترفیع یا تقاطع معلومات مورد نیاز فراخوانی شده و مختصات نقطه مجهول محاسبه خواهد شد.

برنامه محاسبه ترفیع و تقاطع در نقشه برداری
برنامه متلب ترفیع و تقاطع در نقشه برداری

۴۰,۰۰۰ تومان