برنامه متلب تقاطع در نقشه برداری با روش حل مثلث و معلوم بودن زاویه ها

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مساله زاویه ها و مختصات نقاط معلوم A و B معلوم بوده و تقاطع برای محاسبه مختصات نقطه مجهول M با روش حل مثلث انجام می شود

برنامه متلب حل تقاطع در نقشه برداری با روش حل مثلث و معلوم بودن زاویه ها
برنامه متلب تقاطع در نقشه برداری با روش حل مثلث و معلوم بودن زاویه ها

۳۰,۰۰۰ تومان