برنامه متلب محاسبه خطای کولیماسیون در نقشه برداری

۲۰,۰۰۰ تومان

در این برنامه متلب خطای کولیماسیون در ترازیابی با استفاده از مشاهدات در استقرار اول و استفرار دوم محاسبه می شود.

برنامه متلب محاسبه خطای کولیماسیون در نقشه برداری
برنامه متلب محاسبه خطای کولیماسیون در نقشه برداری

۲۰,۰۰۰ تومان